MPP-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 23/07/2013 17:55; Kích thước: 326,974 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 30/07/2013
08:30 - 11:45

Buổi 1: Tổng quan Môn học

* Mong đợi về môn học

* Giới thiệu môn học

* Những yêu cầu với môn học

Thứ 5, 01/08/2013
08:30 - 11:45

Buổi 2: Những Thách thức trong Sự Lãnh đạo

Bài đọc yêu cầu:

* Heifetz, R., (1994). Sự Lãnh đạo - Không có Câu Trả lời Dễ dàng, Chương 2: Lãnh đạo hay Dẫn dắt Lầm lạc.

* Williams, D. (2005). Lãnh đạo Đích thực, Chương 2: Công việc Chẩn đoán: Xác định những Thách thức Chủ yếu.

Lãnh đạo, Quyền hạn và Quyền lực

Bài đọc yêu cầu:

* Heifetz, R., (1994). Sự Lãnh đạo - Không có Câu Trả lời Dễ dàng, Chương 3: Nguồn gốc của Quyền hạn.

* Barnard, Các Chức năng Điều hành, pp. 215-234.

* Milgram, S. (1974). "Tình thế Khó xử của Việc Tuân thủ" trong Sự tuân thủ đối với Quyền lực: Một Quan điểm Thực nghiệm (Obedience to Authority: An Experimental View), pp.1-12.

Stephen R. Covey
Ngày: 19/08/2013 17:46; Kích thước: 325,789 bytes
Robert D. Ramsey
Ngày: 10/08/2013 15:43; Kích thước: 268,037 bytes
Archie B. Carroll
Ngày: 19/08/2013 17:42; Kích thước: 286,392 bytes
Peter Zimmerman and Jennifer S. Lerner
Ngày: 13/08/2013 15:06; Kích thước: 610,015 bytes
Ram Charan
Ngày: 09/08/2013 18:27; Kích thước: 482,751 bytes
John S. Hammond, Ralph L. Keeney và Howard Raiffa
Ngày: 09/08/2013 18:24; Kích thước: 541,709 bytes
Thomas H. Davenport
Ngày: 09/08/2013 18:21; Kích thước: 410,849 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 09/08/2013 18:14; Kích thước: 355,448 bytes
Harvard Business School
Ngày: 09/08/2013 18:09; Kích thước: 223,242 bytes
James M. Kouzes and Barry Z. Posner
Ngày: 09/08/2013 18:07; Kích thước: 665,481 bytes
Ronald Heifetz, Alexander Grashow và Marty Linsky
Ngày: 09/08/2013 17:46; Kích thước: 467,206 bytes
James O’Toole và Warren Bennis
Ngày: 09/08/2013 17:33; Kích thước: 420,148 bytes
Amy C. Edmondson
Ngày: 09/08/2013 17:29; Kích thước: 772,787 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 09/08/2013 17:26; Kích thước: 459,034 bytes
Karl E. Weick, Kathleen M. Sutcliffe
Ngày: 09/08/2013 17:23; Kích thước: 475,397 bytes
Jeffrey Pfeffer và John F. Veiga
Ngày: 09/08/2013 17:20; Kích thước: 556,262 bytes
David A. Garvin, Amy C. Edmondson và Francesca Gino
Ngày: 09/08/2013 17:15; Kích thước: 506,826 bytes
Chris Argyris; Robert Putnam và Diana McLain Smith
Ngày: 09/08/2013 17:11; Kích thước: 571,206 bytes
Carl R. Rogers và F. J. Roethlisberger
Ngày: 09/08/2013 15:28; Kích thước: 422,743 bytes
G. S. Day và P. J. H. Schoemaker
Ngày: 09/08/2013 15:22; Kích thước: 547,359 bytes
Peter B. Vail
Ngày: 09/08/2013 15:18; Kích thước: 517,418 bytes
Frank Ostroff
Ngày: 30/07/2013 08:32; Kích thước: 317,806 bytes
Chester I. Barnard
Ngày: 29/07/2013 09:38; Kích thước: 410,794 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 19/08/2013 18:50; Kích thước: 895,640 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 19/08/2013 18:49; Kích thước: 230,238 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 19/08/2013 18:41; Kích thước: 677,145 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/08/2013 09:20; Kích thước: 559,574 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/08/2013 09:18; Kích thước: 947,128 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/08/2013 09:17; Kích thước: 206,770 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2013 08:42; Kích thước: 211,656 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2013 08:41; Kích thước: 449,706 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 29/07/2013 08:39; Kích thước: 307,979 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 14/08/2013 15:56; Kích thước: 208,369 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 14/08/2013 15:52; Kích thước: 300,430 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 14/08/2013 15:51; Kích thước: 301,194 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 14/08/2013 15:02; Kích thước: 218,790 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 10/08/2013 09:46; Kích thước: 306,537 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 10/08/2013 09:45; Kích thước: 291,563 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 10/08/2013 09:43; Kích thước: 209,849 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 06/08/2013 10:19; Kích thước: 231,030 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 06/08/2013 10:18; Kích thước: 206,940 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 06/08/2013 10:17; Kích thước: 217,403 bytes
Michael A. Roberto và Erika M. Ferlins
Ngày: 09/08/2013 16:46; Kích thước: 611,147 bytes
Michael A. Roberto và Erika M. Ferlins
Ngày: 14/08/2015 08:25; Kích thước: 0 bytes
Pamela Varley và Mark Moore
Ngày: 12/08/2013 17:05; Kích thước: 869,504 bytes
Amy Edmondson; Michael A. Roberto và Anita Tucker
Ngày: 12/08/2013 16:50; Kích thước: 1,467,105 bytes
Amy Edmondson; Michael A. Roberto và Anita Tucker
Ngày: 12/08/2013 16:33; Kích thước: 1,082,298 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Nhận biết những khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và sự phát triển của lý thuyết lãnh đạo

* Xác định những thách thức của việc lãnh đạo

* Phát triển các năng lực lãnh đạo, bao gồm:

1. Ảnh hưởng.

2. Lãnh đạo sự thay đổi.

3. Ra quyết định hiệu quả.

4. Quản lý xung đột.

5. Thuyết phục.

6. Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng.