MPP-551

Chính sách phát triển

James Riedel, Châu Văn Thành & Trần Tiến Khai
Ngày: 29/01/2015 11:12; Kích thước: 352,109 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 27/01/2015
08:30 - 10:00

Bài giảng 1: Các mô thức phát triển và các vấn đề của chính sách phát triển

Châu Văn Thành

Bài đọc yêu cầu:

1. Perkins et al. 2006. Chương 1 (2013. Chương 1).

2. Dani Rodrik and Mark R. Rosenzweig (2009) Development Policy and Development Economics: An Introduction.

Bài đọc thêm:

1. Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development, Chapter 1: Economics, Institutions, and Development: A Global Perspective (10th Edition), London: Pearson Education, 2009.

Thứ 5, 29/01/2015
08:30 - 10:00

Bài giảng 2: Đo lường tăng trưởng kinh tế và phát triển

Châu Văn Thành

Bài đọc yêu cầu:

1. Perkins et al. 2006. Chương 2 (2013. Chương 2).

Bài đọc thêm:

1. Human Development Report 2010, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. 20th Anniversary Edition. Available online in English at http://hdr.undp.org/en/. A Vietnamese language summary is available at http://hdr.undp.org/en/

Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 05/03/2015 15:03; Kích thước: 1,570,383 bytes
Gavin Wright; Jesse Czelusta
Ngày: 05/03/2015 14:58; Kích thước: 633,750 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 18/03/2015 11:23; Kích thước: 1,669,772 bytes
Bruce F. Johnston và John W. Mellor
Ngày: 05/03/2015 14:53; Kích thước: 471,815 bytes
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)
Ngày: 05/02/2015 10:09; Kích thước: 11,301,769 bytes
Phạm Thị Thu Trà & James Riedel
Ngày: 05/02/2015 09:46; Kích thước: 724,487 bytes
Anirudh Krishna
Ngày: 05/02/2015 09:30; Kích thước: 565,683 bytes
The Milken Institute Review
Ngày: 23/01/2015 16:34; Kích thước: 847,831 bytes
N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil
Ngày: 23/01/2015 16:29; Kích thước: 1,445,864 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 23/01/2015 16:18; Kích thước: 702,909 bytes
James Riedel
Ngày: 20/05/2015 08:30; Kích thước: 1,525,883 bytes
James Riedel
Ngày: 13/05/2015 13:34; Kích thước: 2,433,941 bytes
James Riedel
Ngày: 21/05/2015 08:26; Kích thước: 1,554,469 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 07/05/2015 11:49; Kích thước: 1,640,225 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 07/05/2015 11:47; Kích thước: 2,181,271 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 21/04/2015 09:15; Kích thước: 3,413,649 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 21/04/2015 09:12; Kích thước: 157,187 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 21/04/2015 09:11; Kích thước: 1,531,217 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 06/04/2015 11:32; Kích thước: 2,939,194 bytes
James Riedel
Ngày: 23/03/2015 08:47; Kích thước: 1,295,930 bytes
James Riedel
Ngày: 10/03/2015 15:16; Kích thước: 891,485 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 05/03/2015 16:18; Kích thước: 1,983,609 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 05/03/2015 16:17; Kích thước: 1,485,998 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/02/2015 11:19; Kích thước: 1,932,807 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/02/2015 11:18; Kích thước: 3,038,443 bytes
James Riedel
Ngày: 09/02/2015 13:18; Kích thước: 1,271,934 bytes
James Riedel
Ngày: 09/02/2015 16:00; Kích thước: 1,156,466 bytes
James Riedel
Ngày: 09/02/2015 15:57; Kích thước: 935,611 bytes
James Riedel
Ngày: 05/02/2015 17:01; Kích thước: 1,310,885 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/01/2015 16:42; Kích thước: 2,155,076 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 23/01/2015 10:44; Kích thước: 2,046,691 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 23/01/2015 10:42; Kích thước: 265,151 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 06/04/2015 11:46; Kích thước: 185,388 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 06/04/2015 11:49; Kích thước: 262,265 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 06/04/2015 11:47; Kích thước: 190,839 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 21/04/2015 09:19; Kích thước: 1,319,923 bytes
Tina Rosenberg
Ngày: 27/02/2015 11:21; Kích thước: 312,356 bytes

Mục tiêu của môn học là giúp học viên làm quen với những chủ đề chính của kinh tế học phát triển và khám phá những hàm ý chính sách của lý thuyết phát triển đương đại cho Việt Nam và các nước khác. Môn học giới thiệu nhiều chủ đề, vượt ra khỏi khuôn khổ kinh tế học để giải thích những vấn đề liên quan chính sách xã hội và sự ổn định môi trường. Môn học sẽ chú trọng vào sự phức tạp của tiến trình phát triển, đồng thời cung cấp cho học viên những công cụ phân tích để hiểu được các tiến trình phát triển kinh tế và thay đổi xã hội. Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích học viên tư duy phản biện về qui trình phát triển và làm sáng tỏ một số quan niệm sai lầm về phát triển kinh tế.