MPP2019-543

Quản lý công

Yooil Bae, Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 01/09/2018 11:09; Kích thước: 528,713 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 26/02/2018
13:30 - 15:00

Buổi giảng 1. Giới thiệu và tổ chức

  • Sandel, Michael J. 2012. "What Isn't for Sale?" The Atlantic Magazine, April 2012. Available at https://www.theatlantic.com
Thứ 4, 28/02/2018
13:30 - 15:00

Buổi giảng 2. Những câu hỏi lớn về QLC

  • Behn, R. 1995. "The Big Questions of Public Management" Public Administration Review 55(4): 313-324. http://www.jstor.org/stable/977122.
  • Mintzberg, Henry. 1996. "Managing Government, Governing Management." Harvard Business Review, May-June Issue, Available at http://hbr.org
Derick W. Brinkerhoff, Jennifer M. Brinkerhoff
Ngày: 14/02/2019 18:10; Kích thước: 7,954 bytes
John P. Kotter
Ngày: 14/02/2019 18:08; Kích thước: 8,314 bytes
Nick Lovegrove & Matthew Thomas
Ngày: 14/02/2019 18:07; Kích thước: 7,984 bytes
Zeger van der Wal
Ngày: 07/05/2018 16:37; Kích thước: 624,478 bytes
revor L. Brown
Ngày: 14/02/2019 18:03; Kích thước: 484,507 bytes
Trevor L. Brown
Ngày: 12/04/2018 09:42; Kích thước: 227,910 bytes
Mark H. Moore
Ngày: 13/04/2018 17:32; Kích thước: 287,094 bytes
Hofstede’s Insight on National Culture
Ngày: 14/02/2019 17:58; Kích thước: 7,913 bytes
Zeger van der Wal
Ngày: 03/03/2018 14:22; Kích thước: 362,265 bytes
Donna E. Shalala
Ngày: 14/02/2019 17:55; Kích thước: 8,018 bytes
Joseph L. Bower
Ngày: 14/02/2019 17:54; Kích thước: 7,938 bytes
George A. Boyne
Ngày: 14/02/2019 17:53; Kích thước: 8,384 bytes
Michael J. Sandel
Ngày: 14/02/2019 17:51; Kích thước: 29,349 bytes
Yooil Bae
Ngày: 14/05/2018 11:15; Kích thước: 697,470 bytes
Yooil Bae
Ngày: 16/05/2018 14:39; Kích thước: 690,177 bytes
Yooil Bae
Ngày: 02/05/2018 12:46; Kích thước: 527,372 bytes
Yooil Bae
Ngày: 23/04/2018 13:29; Kích thước: 539,950 bytes
Yooil Bae
Ngày: 18/04/2018 13:45; Kích thước: 714,469 bytes
Yooil Bae
Ngày: 28/03/2018 11:29; Kích thước: 314,494 bytes
Yooil Bae
Ngày: 26/03/2018 11:37; Kích thước: 570,354 bytes
Yooil Bae
Ngày: 21/03/2018 10:18; Kích thước: 534,740 bytes
Yooil Bae
Ngày: 19/03/2018 14:52; Kích thước: 465,070 bytes
Yooil Bae
Ngày: 14/03/2018 11:02; Kích thước: 518,069 bytes
Yooil Bae
Ngày: 12/03/2018 15:21; Kích thước: 741,437 bytes
Yooil Bae
Ngày: 07/03/2018 10:26; Kích thước: 599,379 bytes
Yooil Bae
Ngày: 05/03/2018 15:56; Kích thước: 384,877 bytes
Yooil Bae
Ngày: 27/02/2018 14:55; Kích thước: 369,981 bytes
Yooil Bae
Ngày: 26/02/2018 10:52; Kích thước: 614,625 bytes

Môn Quản lý công hình thành trên cơ sở các bài giảng và đóng góp của học viên thông qua thảo luận trên lớp, làm bài tình huống, thảo luận nhóm, và giải quyết tình huống. Học viên sẽ thực tập kỹ năng phân tích và viết, cụ thể là cách viết bài tự luận ngắn. Mục tiêu của môn này là giúp học viên có được cái nhìn tổng quan về các vấn đề và thực tiễn liên quan đến quản lý công, đồng thời trau dồi kỹ năng làm việc nhóm. Cụ thể, học viên sẽ:

  • hiểu rõ những đặc trưng của lĩnh vực quản lý công
  • hiểu rõ và áp dụng các nguyên tắc, giá trị, và quan điểm phục vụ của khu vực công
  • hiểu rõ những năng lực cốt lõi cần có để nắm bắt môi trường hoạt động của tổ chức công và quản lý một cách chiến lược các bên liên quan cũng như hoạt động của tổ chức
  • tăng hiểu biết và chuyên môn về chiến lược, công cụ và thực tiễn quản lý cần thiết để đạt được mục tiêu của tổ chức và cải thiện kết quả
  • phát triển kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo và quản lý thành công trong khu vực công
  • tiếp cận với những phương pháp so sánh và những minh họa thực tế tốt nhất.