MPP-531

Phân tích tài chính

Ngày: 22/01/2013 17:34; Kích thước: 382,409 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 19/02/2013
13:30 - 15:00
Bài giảng 01: Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính (Nguyễn Xuân Thành)

Bài đọc:

1. Bodie, Kane & Marcus, chương  2

2. Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3

Thứ 5, 21/02/2013
13:30 - 15:00
Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (I) (Trần Thị Quế Giang)

Bài đọc:

1. Brealey & Myers, chương 2 & 3

Phát bài tập 1

Thứ 6, 22/02/2013
10:15 - 11:45
Bài giảng 03: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (II) (Trần Thị Quế Giang)

Bài đọc:

1. Brealey & Myers, chương 2 & 3

Phát bài tập 1

Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 04/02/2013 18:07; Kích thước: 1,525,603 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 04/02/2013 18:06; Kích thước: 954,615 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 04/02/2013 18:02; Kích thước: 58,669 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 04/02/2013 18:00; Kích thước: 371,966 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 04/02/2013 17:59; Kích thước: 1,050,426 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 04/02/2013 17:52; Kích thước: 1,538,809 bytes
Richard Brealey; Steward Myers
Ngày: 04/02/2013 17:51; Kích thước: 757,757 bytes
Richard Brealey; Steward Myers
Ngày: 04/02/2013 17:50; Kích thước: 680,635 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 04/02/2013 17:49; Kích thước: 736,672 bytes
Clyde P. Stickney; Roman Weil
Ngày: 04/02/2013 17:48; Kích thước: 607,797 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 04/02/2013 17:37; Kích thước: 894,016 bytes
Richard Brealey; Steward Myers
Ngày: 24/01/2013 16:44; Kích thước: 730,302 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 24/01/2013 16:43; Kích thước: 894,016 bytes
Clyde P. Stickney; Roman Weil
Ngày: 04/02/2013 17:35; Kích thước: 1,237,029 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/03/2013 13:39; Kích thước: 531,168 bytes
Richard Brealey; Steward Myers
Ngày: 24/01/2013 16:38; Kích thước: 730,302 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 24/01/2013 16:37; Kích thước: 1,316,419 bytes
Richard Brealey; Steward Myers
Ngày: 24/01/2013 16:23; Kích thước: 665,989 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 24/01/2013 16:22; Kích thước: 1,469,567 bytes
Clyde P. Stickney; Roman Weil
Ngày: 04/02/2013 17:20; Kích thước: 1,150,981 bytes
Richard Brealey; Steward Myers
Ngày: 24/01/2013 15:37; Kích thước: 757,287 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 24/01/2013 15:35; Kích thước: 1,145,885 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 24/01/2013 15:35; Kích thước: 1,003,137 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 04/02/2013 16:26; Kích thước: 1,109,668 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 24/01/2013 15:32; Kích thước: 846,408 bytes
Richard Brealey; Steward Myers
Ngày: 23/01/2013 18:21; Kích thước: 719,052 bytes
Richard Brealey; Steward Myers
Ngày: 23/01/2013 18:20; Kích thước: 834,322 bytes
Frederic S. Mishkin
Ngày: 23/01/2013 18:17; Kích thước: 58,669 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 23/01/2013 18:14; Kích thước: 1,003,137 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/05/2013 17:28; Kích thước: 1,009,582 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 16/05/2013 17:25; Kích thước: 494,277 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/05/2013 17:49; Kích thước: 1,299,742 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/05/2013 09:18; Kích thước: 550,618 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/05/2013 09:16; Kích thước: 598,804 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 04/05/2013 09:10; Kích thước: 589,285 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/04/2013 17:51; Kích thước: 1,079,903 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/03/2013 10:17; Kích thước: 300,849 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 22/03/2013 15:24; Kích thước: 659,414 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/03/2013 09:42; Kích thước: 856,219 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/03/2013 13:01; Kích thước: 596,659 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 15/03/2013 13:00; Kích thước: 481,726 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/03/2013 13:43; Kích thước: 870,584 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/03/2013 16:58; Kích thước: 707,611 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 06/03/2013 09:37; Kích thước: 755,622 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/03/2013 07:56; Kích thước: 1,509,552 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 27/02/2013 08:52; Kích thước: 824,301 bytes
Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 27/02/2013 08:51; Kích thước: 678,190 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/02/2013 10:59; Kích thước: 1,421,001 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 18/02/2013 17:48; Kích thước: 1,089,064 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/02/2013 17:47; Kích thước: 420,541 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Trần Thị Quế Giang
Ngày: 28/06/2013 12:18; Kích thước: 673,821 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/05/2013 14:09; Kích thước: 707,393 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 31/05/2013 13:35; Kích thước: 236,942 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/05/2013 12:38; Kích thước: 22,616 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/05/2013 09:01; Kích thước: 349,056 bytes
Trần Thị Quế Giang; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/05/2013 08:39; Kích thước: 316,406 bytes
Trần Thị Quế Giang; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/05/2013 12:59; Kích thước: 209,706 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/04/2013 11:54; Kích thước: 804,528 bytes
Ngày: 02/04/2013 08:45; Kích thước: 310,961 bytes
Ngày: 18/03/2013 13:14; Kích thước: 10,934 bytes
Ngày: 18/03/2013 08:47; Kích thước: 421,695 bytes
Ngày: 04/04/2013 17:14; Kích thước: 326,861 bytes
Ngày: 11/03/2013 13:13; Kích thước: 369,624 bytes
Ngày: 14/03/2013 10:03; Kích thước: 249,095 bytes
Ngày: 20/02/2013 11:12; Kích thước: 193,227 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/05/2013 08:34; Kích thước: 29,956 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2013 09:04; Kích thước: 77,274 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2013 09:03; Kích thước: 596,052 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2013 09:00; Kích thước: 331,062 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/05/2013 08:56; Kích thước: 509,137 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/05/2013 14:02; Kích thước: 58,993 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/05/2013 15:19; Kích thước: 270,445 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/05/2013 15:18; Kích thước: 855,947 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/05/2013 09:43; Kích thước: 643,402 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/05/2013 09:34; Kích thước: 867,469 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Đức Mậu
Ngày: 26/04/2013 18:11; Kích thước: 394,581 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Đức Mậu
Ngày: 25/04/2013 11:14; Kích thước: 1,297,787 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/04/2013 11:38; Kích thước: 520,845 bytes
Thomas R. Ripper
Ngày: 15/04/2013 11:34; Kích thước: 403,007 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/03/2013 12:53; Kích thước: 111,104 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/03/2013 12:51; Kích thước: 366,108 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/03/2013 12:49; Kích thước: 1,000,381 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/03/2013 13:47; Kích thước: 80,896 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/03/2013 08:51; Kích thước: 1,406,359 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/03/2013 09:36; Kích thước: 1,404,739 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/03/2013 09:11; Kích thước: 253,134 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/03/2013 09:53; Kích thước: 82,432 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/03/2013 08:56; Kích thước: 783,644 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/03/2013 09:37; Kích thước: 264,238 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/03/2013 09:36; Kích thước: 387,635 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/02/2013 18:28; Kích thước: 28,845 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/02/2013 18:11; Kích thước: 721,982 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/02/2013 18:28; Kích thước: 75,910 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/02/2013 17:59; Kích thước: 1,166,403 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Huỳnh Thế Du
Ngày: 20/02/2013 11:16; Kích thước: 255,311 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/02/2013 11:14; Kích thước: 528,790 bytes
Vinamilk
Ngày: 06/03/2013 09:44; Kích thước: 6,053,691 bytes
Vietcombank
Ngày: 06/03/2013 09:41; Kích thước: 11,767,204 bytes
Môn học đặt trọng tâm vào việc trang bị cho học viên những khái niệm, mô hình, công cụ về tài chính căn bản và tài chính doanh nghiệp và hướng dẫn cách ứng dụng trong thực tiễn thông qua các nghiên cứu tình huống trên thị trường tài chính Việt Nam.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'