MPP-512

Kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách

Ngày: 09/02/2012 09:48; Kích thước: 641,913 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 03/10/2011
08:30 - 10:00
Giới thiệu môn học

Bài giảng 1: Hạch toán thu nhập quốc gia 

CHÂU VĂN THÀNH

Bài đọc:

David Moss 2007 - Ch. 1, 5

Thứ 4, 05/10/2011
08:30 - 10:00
Bài giảng 2: Cán cân thanh toán

CHÂU VĂN THÀNH

Bài đọc:

  1. David Moss 2007 - Ch. 6 

KW 2009 – Ch. 18

Thứ 6, 07/10/2011
08:30 - 10:00
Giới thiệu về FETP
José Antonio Ocampo; Codrina Rada và Lance Taylor
Ngày: 17/05/2012 17:08; Kích thước: 908,207 bytes
José Antonio Ocampo; Codrina Rada và Lance Taylor
Ngày: 17/05/2012 16:34; Kích thước: 507,365 bytes
Barry Eichengreen; Raul Razo-Carcia
Ngày: 17/05/2012 16:33; Kích thước: 1,220,037 bytes
José Antonio Ocampo; Codrina Rada và Lance Taylor
Ngày: 17/05/2012 16:32; Kích thước: 507,365 bytes
Paul Krugman; Robin Wells
Ngày: 17/05/2012 16:31; Kích thước: 1,281,841 bytes
Robert Skidelsky
Ngày: 17/05/2012 16:30; Kích thước: 378,679 bytes
José Antonio Ocampo; Codrina Rada và Lance Taylor
Ngày: 17/05/2012 16:21; Kích thước: 1,370,727 bytes
Graciela L. Kaminsky; Carmen M. Reinhart và Carlos A. Végh
Ngày: 09/02/2012 10:02; Kích thước: 1,360,022 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 09/02/2012 10:01; Kích thước: 495,995 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:01; Kích thước: 64,064 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:00; Kích thước: 167,970 bytes
David Spencer/Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:00; Kích thước: 225,775 bytes
David Spencer/Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 09:59; Kích thước: 228,487 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 09:57; Kích thước: 1,773,522 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 09:55; Kích thước: 1,773,522 bytes
Paul Krugman
Ngày: 09/02/2012 09:53; Kích thước: 961,871 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 09:53; Kích thước: 1,773,522 bytes
Angus Maddison
Ngày: 09/02/2012 09:51; Kích thước: 386,377 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 09:51; Kích thước: 1,773,522 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:27; Kích thước: 410,413 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:26; Kích thước: 902,381 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:26; Kích thước: 880,323 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:25; Kích thước: 1,033,060 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:25; Kích thước: 683,558 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:24; Kích thước: 392,160 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:23; Kích thước: 550,633 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:23; Kích thước: 456,963 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:23; Kích thước: 1,141,533 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:21; Kích thước: 828,518 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:20; Kích thước: 346,792 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:20; Kích thước: 621,213 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:19; Kích thước: 299,755 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:19; Kích thước: 519,891 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:18; Kích thước: 323,112 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:18; Kích thước: 432,847 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:17; Kích thước: 271,337 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:17; Kích thước: 545,422 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:16; Kích thước: 483,901 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:16; Kích thước: 497,178 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:15; Kích thước: 271,337 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:15; Kích thước: 670,622 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:14; Kích thước: 304,733 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:14; Kích thước: 368,801 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:13; Kích thước: 966,754 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:12; Kích thước: 304,282 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:11; Kích thước: 384,237 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:11; Kích thước: 595,833 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:10; Kích thước: 432,384 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:10; Kích thước: 828,404 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:09; Kích thước: 315,914 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:09; Kích thước: 387,857 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 09/02/2012 10:08; Kích thước: 250,733 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:08; Kích thước: 115,091 bytes
Ngày: 09/02/2012 10:07; Kích thước: 403,504 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:07; Kích thước: 482,776 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/02/2012 10:06; Kích thước: 258,666 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:06; Kích thước: 887,785 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:05; Kích thước: 828,948 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 10:04; Kích thước: 525,360 bytes
Ngày: 09/02/2012 10:34; Kích thước: 199,087 bytes
Ngày: 09/02/2012 10:34; Kích thước: 254,207 bytes
Ngày: 09/02/2012 10:34; Kích thước: 190,252 bytes
Ngày: 09/02/2012 10:33; Kích thước: 186,050 bytes
Ngày: 09/02/2012 10:28; Kích thước: 149,405 bytes
Ngày: 09/02/2012 10:28; Kích thước: 913,898 bytes
Ngày: 09/02/2012 10:28; Kích thước: 248,698 bytes
Môn học này cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản trong kinh tế vĩ mô và việc áp dụng những kiến thức đó cho nền kinh tế Việt Nam.