MPP-513

Kinh tế học khu vực công

Ngày: 09/02/2012 14:08; Kích thước: 764,718 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 06/02/2012
08:30 - 10:00
Bài giảng 1: Cơ sở lý thuyết cho sự can thiệp và vai trò của khu vực công

 • Thất bại thị trường do tồn tại quyền lực thị trường, bất cân xứng thông tin, ngoại tác, hàng hóa công, bất bình đẳng, và mất cân đối vĩ mô

• Vai trò của khu vực công nói chung và của các nền kinh tế chuyển đổi nói riêng

• Thảo luận chính sách: Vai trò của khu vực công ở Việt Nam và Singapore

Bài đọc yêu cầu:

1. Jonathan Gruber (2011), Chương 1: Tại sao nghiên cứu tài chính công?

2. Joseph E. Stiglitz (2000), Chương 1: “Khu vực công trong một nền kinh tế hỗn hợp”

3. Joseph E. Stiglitz (2000), Chương 3: “Hiệu quả thị trường”

4. Joseph E. Stiglitz (2000), Chương 4: “Thất bại thị trường” 

Bài đọc thêm:

1. Richard W. Kopcke, Geoffrey M. B. Tootell, và Robert K. Triest (2006), Chương 1: Giới thiệu: Chính sách tài khóa và ổn định vĩ mô.

2. Anthony Saich (2004). Vai trò đang thay đổi của nhà nước, Tài liệu thuyết minh cơ sở cho Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 của Trung Quốc.

3. John W. Thomas và Lim Siong Guan (2011). Sử dụng thị trường để quản lý tốt hơn ở Singapore, tài liệu nghiên cứu của giảng viên Trường quản lý nhà nước John F. Kennedy RWP02-010. [Truy cập miễn phí từ: http://www.ksg.harvard.edu/.

Thứ 4, 08/02/2012
08:30 - 10:00
Bài giảng 2: Kinh tế chính trị học của khu vực công

 • Tầm quan trọng của các yếu tố chính trị trong việc xác định chính sách thuế

• Những đánh đổi giữa các mục tiêu kinh tế, chính trị, và xã hội có tính đối kháng

• Nghiên cứu tình huống: Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu ở Thái Lan

Bài đọc yêu cầu:

1. Jonathan Gruber (2011). Chương 9: “Kinh tế chính trị”.

2. Aswin Techajareonvikul (2006). Cải cách thuế rượu ở Thái Lan: Các quyền lợi và mục tiêu cạnh tranh lẫn nhau, Nghiên cứu tình huống của KSG số CR14-06-1857.0.

Bài đọc thêm:

1. The Economist (1999). “The Grabbing Hand.” February 13, 350(8106): 76.

2. Stephen Dubner and Steven Levitt (2005). “Why Vote?” The New York Times Magazine, November 6.

Thứ 6, 10/02/2012
08:00 - 10:00
Bài giảng 3: Kiến trúc tài khóa quốc gia

 • Xây dựng các hệ thống thu chi ngân sách phù hợp

• Các cân nhắc chuẩn tắc và thực chứng

• Thảo luận chính sách: Xây dựng kiến trúc ngân sách cho Việt Nam

Bài đọc yêu cầu:

1. Sally Wallace (2003). Kiến trúc ngân sách và phân tích các nhu cầu chi tiêu công và năng lực thu, Tài liệu của Chương trình nghiên cứu quốc tế 01-11 (Atlanta: Trường Nghiên cứu chính sách Andrew Young, Đại học Tiểu bang Georgia, nguyên bản 10/2001, cập nhật 4/2003). [Truy cập tại http://siteresources.worldbank.org/

Odd-Helge Fjeldstad
Ngày: 09/02/2012 14:31; Kích thước: 444,667 bytes
Quốc hội
Ngày: 09/02/2012 14:30; Kích thước: 451,494 bytes
World Bank; Bùi Trần Chú; La Côn et al.
Ngày: 05/11/2012 16:21; Kích thước: 58,669 bytes
World Bank
Ngày: 05/11/2012 16:09; Kích thước: 596,074 bytes
Mark Zandi et al.
Ngày: 05/11/2012 16:08; Kích thước: 871,242 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/02/2012 14:29; Kích thước: 499,411 bytes
Harvey S. Rosen; Ted Gayer
Ngày: 05/11/2012 16:07; Kích thước: 680,626 bytes
Joseph E. Stiglitz; Nguyễn Thị Hiên; Lê Ngọc Hùng et al.
Ngày: 05/11/2012 16:06; Kích thước: 58,669 bytes
David O. Dapice
Ngày: 05/11/2012 16:05; Kích thước: 404,123 bytes
Joel Slemrod; Jon Bakija
Ngày: 05/11/2012 15:44; Kích thước: 501,515 bytes
Phan Hiển Minh; Nguyễn Ngọc Thanh; Châu Thành Nghĩa
Ngày: 09/02/2012 14:26; Kích thước: 355,869 bytes
Richard K. Gordon, Jnr.
Ngày: 09/02/2012 14:24; Kích thước: 424,220 bytes
Joseph E. Stiglitz; Nguyễn Thị Hiên; Lê Ngọc Hùng et al.
Ngày: 05/11/2012 15:39; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz; Nguyễn Thị Hiên; Lê Ngọc Hùng et al.
Ngày: 05/11/2012 15:37; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz; Nguyễn Thị Hiên; Lê Ngọc Hùng et al.
Ngày: 05/11/2012 15:36; Kích thước: 58,669 bytes
Joseph E. Stiglitz; Nguyễn Thị Hiên; Lê Ngọc Hùng et al.
Ngày: 05/11/2012 15:35; Kích thước: 58,669 bytes
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Ngày: 09/02/2012 14:21; Kích thước: 7,226,723 bytes
Joseph E. Stiglitz; Nguyễn Thị Hiên; Lê Ngọc Hùng et al.
Ngày: 05/11/2012 15:30; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Tuấn Anh; Nguyễn Quang Thái
Ngày: 05/11/2012 15:29; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/02/2012 14:15; Kích thước: 653,493 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 05/11/2012 15:28; Kích thước: 868,897 bytes
Joseph E. Stiglitz; Nguyễn Thị Hiên; Lê Ngọc Hùng et al.
Ngày: 05/11/2012 15:24; Kích thước: 58,669 bytes
Aswin Techajareonvikul
Ngày: 09/02/2012 14:09; Kích thước: 770,603 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 17/05/2012 13:54; Kích thước: 733,793 bytes
Joseph E. Stiglitz; Nguyễn Thị Hiên; Lê Ngọc Hùng et al.
Ngày: 05/11/2012 15:20; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/05/2012 16:07; Kích thước: 637,814 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/05/2012 16:07; Kích thước: 60,420 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 15:50; Kích thước: 1,200,718 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 15:27; Kích thước: 4,522,666 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 15:26; Kích thước: 867,661 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 15:25; Kích thước: 523,645 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 09/05/2012 15:25; Kích thước: 204,216 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 15:24; Kích thước: 366,418 bytes
Phan Hiển Minh
Ngày: 09/05/2012 15:01; Kích thước: 1,699,499 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 15:01; Kích thước: 142,075 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/05/2012 15:00; Kích thước: 3,774,644 bytes
Lê Văn Chơn
Ngày: 09/05/2012 15:00; Kích thước: 357,976 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 14:59; Kích thước: 577,866 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 09/05/2012 14:59; Kích thước: 430,493 bytes
Mai Hoàng Chương
Ngày: 09/05/2012 14:55; Kích thước: 674,704 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 14:54; Kích thước: 141,920 bytes
Lê Văn Chơn
Ngày: 09/05/2012 14:54; Kích thước: 255,537 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 14:53; Kích thước: 1,136,911 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 14:53; Kích thước: 1,001,470 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 14:53; Kích thước: 631,995 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 14:52; Kích thước: 719,913 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/05/2012 14:51; Kích thước: 541,761 bytes
Lê Văn Chơn
Ngày: 09/05/2012 14:50; Kích thước: 371,744 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/02/2012 14:35; Kích thước: 2,957,980 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/02/2012 14:33; Kích thước: 549,590 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/02/2012 14:33; Kích thước: 460,785 bytes
Ngày: 30/05/2012 13:47; Kích thước: 110,781 bytes
Ngày: 09/05/2012 15:57; Kích thước: 253,253 bytes
Ngày: 09/05/2012 15:58; Kích thước: 169,494 bytes
Ngày: 09/05/2012 15:58; Kích thước: 225,993 bytes
Ngày: 09/05/2012 15:58; Kích thước: 129,046 bytes
Ngày: 09/05/2012 15:57; Kích thước: 372,083 bytes
Ngày: 09/05/2012 15:57; Kích thước: 378,820 bytes
Đặng Thị Mạnh; Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/05/2012 14:03; Kích thước: 642,306 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/05/2012 16:00; Kích thước: 1,564,051 bytes
Mary Lovely et al.
Ngày: 09/05/2012 16:00; Kích thước: 503,782 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 16:00; Kích thước: 1,218,574 bytes
Gustavo Merino-Juares; Carolina Gutierrez
Ngày: 09/05/2012 15:59; Kích thước: 1,690,301 bytes
Thủ tướng Chính phủ
Ngày: 09/05/2012 16:01; Kích thước: 155,440 bytes
Môn học nghiên cứu các lựa chọn chính sách và những đánh đổi có tính chiến lược cũng như hệ quả của chúng trong việc thiết kế và triển khai chính sách tài chính công ở các nước đang phát triển và chuyển đổi.

Môn học đề cập đến vai trò và quy mô của khu vực công, bao gồm cơ sở lý thuyết cho sự can thiệp của nhà nước như thất bại thị trường và phân phối không công bằng. Sau đó môn học sẽ thảo luận chính sách chi tiêu của nhà nước bao gồm các chương trình bảo vệ xã hội của chính phủ, hiệu quả và hiệu suất của khu vực công, cán cân ngân sách và tài trợ thâm hụt ngân sách, và các thước đo để đánh giá hiệu quả của chính sách chi tiêu của chính phủ. Chủ đề kế tiếp là huy động nguồn lực công thông qua thuế trực thu và gián thu, bao gồm cả khía cạnh kinh tế học cũng như kinh tế chính trị của thuế khoá; thuế thu nhập, thuế tài sản và thuế tiêu dùng, các biện pháp ưu đãi thuế, sự tuân thủ, cưỡng chế thi hành, cải cách thuế, và các khoản phí sử dụng trong nước.

Cuối cùng, môn học xem xét sự phân cấp ngân sách và mối quan hệ ngân sách giữa chính quyền các cấp. Môn học chú trọng đến việc áp dụng lý thuyết trong bối cảnh so sánh để đánh giá tác động của các phương án huy động nguồn lực và chính sách chi tiêu đối với hiệu quả phân bổ, công bằng xã hội và ổn định kinh tế. 

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'