MPP-551

Chính sách phát triển

Ngày: 20/02/2013 11:07; Kích thước: 352,606 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 19/02/2013
08:30 - 10:00
Bài giảng 1: Các mô thức phát triển

Châu Văn Thành

Bài đọc yêu cầu:

1. Perkins et al. 2006. Chương 1.

Bài đọc thêm:

1. Michael P. Todaro và Stephen C. Smith, Economic Development, Chương 1: Kinh tế học, thể chế và Phát triển: Cái nhìn toàn cầu (10th Edition), London: Pearson Education, 2009.

Thứ 5, 21/02/2013
08:30 - 10:00
Bài giảng 2: Đo lường tăng trưởng kinh tế và phát triển

Châu Văn Thành

Bài đọc yêu cầu:

1. Perkins et al. 2006. Chương 2.

Bài đọc thêm:

1. Báo cáo phát triển con người 2010, Của cải thực của các quốc gia: con đường phát triển con người. 20th Anniversary Edition. Bản tiếng Anh: http://hdr.undp.org/en/. Bản tiếng Việt: http://hdr.undp.org/

Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 21/02/2013 10:48; Kích thước: 1,176,984 bytes
Gavin Wright; Jesse Czelusta
Ngày: 21/02/2013 10:35; Kích thước: 635,221 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 21/02/2013 10:03; Kích thước: 1,526,216 bytes
Klaus Deininger ; ng.d. Vũ Cương, Trần Thị Hạnh, Lê Kim Tiên, Lê Đồng Tâm
Ngày: 20/02/2013 17:17; Kích thước: 58,669 bytes
Bruce F. Johnston; John W. Mellor
Ngày: 20/02/2013 16:27; Kích thước: 470,847 bytes
Abhijit Banerjee; Esther Duflo
Ngày: 20/02/2013 16:01; Kích thước: 3,051,478 bytes
Anirudh Krishna
Ngày: 20/02/2013 15:24; Kích thước: 471,133 bytes
Mario Cimoli, Giovanni Dosi, và Joseph E. Stiglitz
Ngày: 25/02/2013 18:50; Kích thước: 538,657 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 20/02/2013 10:47; Kích thước: 889,948 bytes
Daron Acemoglu; James A. Robinson
Ngày: 01/02/2013 16:48; Kích thước: 826,063 bytes
National Geographic
Ngày: 01/02/2013 15:44; Kích thước: 1,621,201 bytes
Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 01/02/2013 14:23; Kích thước: 654,698 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2013 17:39; Kích thước: 1,475,214 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 17/05/2013 17:37; Kích thước: 891,094 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 13/05/2013 17:51; Kích thước: 2,132,894 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 13/05/2013 17:49; Kích thước: 1,764,187 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/05/2013 10:13; Kích thước: 1,068,756 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 04/05/2013 10:11; Kích thước: 4,084,469 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 16/04/2013 09:58; Kích thước: 589,326 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 16/04/2013 09:38; Kích thước: 1,528,305 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 16/04/2013 09:54; Kích thước: 598,805 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 16/04/2013 09:35; Kích thước: 1,019,346 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 16/04/2013 09:48; Kích thước: 578,194 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 16/04/2013 09:31; Kích thước: 171,024 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 16/04/2013 08:14; Kích thước: 441,856 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 16/04/2013 08:08; Kích thước: 1,012,184 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 04/04/2013 18:12; Kích thước: 509,711 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 04/04/2013 18:08; Kích thước: 948,750 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 02/04/2013 08:53; Kích thước: 433,219 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 02/04/2013 08:49; Kích thước: 793,348 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/03/2013 17:10; Kích thước: 687,095 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 27/03/2013 17:09; Kích thước: 1,229,788 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 25/03/2013 17:50; Kích thước: 566,762 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 25/03/2013 17:48; Kích thước: 566,762 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 21/03/2013 09:50; Kích thước: 384,121 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 21/03/2013 09:46; Kích thước: 510,299 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 18/03/2013 17:06; Kích thước: 642,559 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 18/03/2013 16:49; Kích thước: 581,502 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/03/2013 17:48; Kích thước: 403,008 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/03/2013 17:42; Kích thước: 992,709 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/03/2013 17:58; Kích thước: 479,810 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/03/2013 17:54; Kích thước: 724,704 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 05/03/2013 09:38; Kích thước: 605,499 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 05/03/2013 09:33; Kích thước: 949,239 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 05/03/2013 09:28; Kích thước: 608,772 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 05/03/2013 09:23; Kích thước: 529,958 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 22/02/2013 17:03; Kích thước: 546,294 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 22/02/2013 16:55; Kích thước: 496,348 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 22/02/2013 16:58; Kích thước: 450,748 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 22/02/2013 16:53; Kích thước: 917,547 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 18/02/2013 17:27; Kích thước: 1,088,468 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 18/02/2013 17:26; Kích thước: 2,143,156 bytes
Ngày: 18/02/2013 17:25; Kích thước: 307,592 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 22/04/2013 14:42; Kích thước: 473,334 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 13/03/2013 09:49; Kích thước: 184,548 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/02/2013 09:35; Kích thước: 184,708 bytes
Ngày: 18/02/2013 17:33; Kích thước: 252,621 bytes
Mục tiêu của môn học là giúp học viên làm quen với những chủ đề chính của kinh tế học phát triển và khám phá những hàm ý chính sách của lý thuyết phát triển đương đại cho Việt Nam và các nước khác. Môn học giới thiệu nhiều chủ đề, vượt ra khỏi khuôn khổ kinh tế học để giải thích những vấn đề liên quan đến nhân khẩu học, chính sách xã hội và sự ổn định môi trường. Môn học sẽ chú trọng vào sự phức tạp của tiến trình phát triển, đồng thời cung cấp cho học viên những công cụ phân tích để hiểu được các tiến trình phát triển kinh tế và thay đổi xã hội. Môn học khuyến khích học viên suy nghĩ sâu sắc về tiến trình phát triển, và thảo luận về những nhận định chưa chính xác của quá trình phát triển kinh tế. Mục tiêu là khuyến khích học viên tư duy phản biện về tiến trình phát triển và làm sáng tỏ một số quan niệm sai lầm về phát triển kinh tế.